ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5 SOLAR WORLD SW235 & COSTAL PIKO 10.1

ΑΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ

01. ΦΒ πλαίσια (panels) SolarWorld SW 235 Wp x 42 τεμάχια=9870 Wp
02. Αντιστροφέας (inverter) KOSTAL PIKO 10.1
03. Οθόνη ενδείξεων Steca Grid Vision
04. Βάσεις ALUMIL SOLAR (τυπολογίας 106 ή 150)
05. Ηλεκτρολογικός πίνακας (τριφασικός)
06. Υποπίνακας απομόνωσης DC
07. Καλώδια DC 1x6 mm²
08. Καλώδια ΑC 5x10 mm²
09. Γείωση (αγωγοί, ηλεκτρόδια, σφικτήρες)
10. Διάφορα μικροϋλικά (σπιράλ κλπ)
11. Μεταφορικά & Γερανός
12. Μελέτη εφαρμογής - Επίβλεψη
13. Εγκατάσταση συστήματος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 22.666 €
ΦΠΑ 23%: 5.213 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 27.879 €

Η παραπάνω προσφορά περιλαμβάνει όλα τα υλικά του φωτοβολταϊκού συστήματος, την μεταφορά των υλικών μέχρι την τοποθεσία του έργου, την εγκατάσταση, την ρύθμιση και την θέση σε λειτουργία του.

Στην παραπάνω προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέλη σύνδεσης και το κόστος της εγκατάστασης της ΔΕΗ, καθώς τυχόν εργασίες μετακίνησης των ηλιακών θερμοσίφωνων και άλλων εγκαταστάσεων στο δώμα.

Η παραπάνω προσφορά αφορά εγκατάσταση σε δώμα. Οι στέγες εξετάζονται κατά περίπτωση.

Τρόπος πληρωμής:

● 40% με την υπογραφή της σύμβασης έργου
● 40% με την παραλαβή των υλικών
● 20% με την θέση του έργου σε λειτουργία και την παραλαβή του

Χρονική ισχύς προσφοράς: Ένας (1) μήνας.